KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Lostar Bilgi Güvenliği A.Ş. (“Lostar” veya “Şirket”) tarafından işletilen lostar.com.trlostar.com, guvenligunler.com, abome.com.tr alan adlarını ziyaret edenlerin, https://careers.smartrecruiters.com/Lostar adresi üzerinden iş başvurusunda bulunan adayların, müşterilerimiz ve değerli çalışanlarının, ürün veya hizmetlerimiz hakkında bilgi alan/almak isteyen kişilerin, iş ortakları ve/veya çözüm ortaklarımız ve çalışanlarının,  Lostar Bilgi Güvenliği A.Ş. çalışanlarının (“Veri Sahibi”), gizliliğini korumak şirketimizin önde gelen ilkelerindendir. Lostar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni ile; Veri Sahipleri’nin kişisel verilerinin işlenmesi yürürlüğü hakkında açıklamalar yapılmaktadır.

VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

Yukarıda belirtilen Veri Sahibi’nden farklı yollar ile (internet sitesi üzerinden, telefon yolu ile, posta yolu ile, e-posta yolu ile, birebir görüşme esnasında, elden belge temini ile) elde edilen kişisel veriler Lostar tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Kişisel Verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Lostar tarafından KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilir:

 1. Şirket’in insan kaynakları istihdam süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 2. Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 3. Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 4. Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 5. Şirket tarafından finans ve muhasebe işlerinin takibi,
 6. Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 7. Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 8. Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 9. Müşteri ve çalışan memnuniyetimizin sürekli iyileştirmesinin sağlanması,
 10. Webinar, Seminer, Telekonferans, Konferans, Çevirimiçi Toplantı vb. etkinliklerin katılımcılarının belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi
 11. Güvenli Günler ve/veya Lostar E-posta Grubunda yer alan kişi/kurumların belirlenmesi iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

Kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir.

Kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak;

 1. İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla,
 2. İnternet sitemizde yer alan iletişim alanları üzerinden,
 3. İnternet sitemizde yer alan Kariyer sayfasından üzerinden,
 4. “Güvenli Günler” bülteni abonelik ve Yazar Başvuru sayfası üzerinden,
 5. Kurumsal e-posta adreslerimiz ile,
 6. Kayıtlı elektronik posta adresimiz ile,
 7. Posta yolu ile yazılı olarak,
 8. Elden teslim ile yazılı olarak,
 9. Sözlü olarak,
 10. Telefon yolu ile,

yazılı veya elektronik ortamlarda toplanmaktadır.

 • VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 9. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sahibi Başvuru Formu ile birlikte iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
 • VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

Şirketimizin kişisel verilerinin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, Şirketimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

 1. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 2. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 3. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Lütfen, bizimle bilgi paylaşırken 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Özel Nitelikli Veri” sınıfına giren Kişisel Veri paylaşımı gerçekleştirmeyiniz.