Yeni TTK

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa göre dijital şirketlerin şu unsurlara sahip olması gerekmektedir:

  1. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)
  2. İnternet sitesi
  3. Güvenli elektronik imza ve zaman damgası
  4. Elektronik ortamda kurullar
  5. Elektronik Ticaret Sicili MERSİS
  6. Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması
  7. Elektronik faturalama
  8. e-Arşivleme

Bu unsurların açıklamaları ise şöyledir:

1. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

Kayıtlı elektronik posta sistemi, elektronik posta haberleşmesinin özel bir sistem üzerinden kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları (KEPHS) aracılığıyla yapıldığı bir telekomünikasyon alt yapısıdır.
KEP’in en önemli özelliği, taahhütlü mektupta olduğu gibi, mesajı alan tarafın, mesajı okuduğunun kanunen garanti altına alınmasıdır. Bu nedenle kanuni bildirimler için kullanılabileceği gibi, resmi sözleşme imzalanması vb amaçlarla da kullanılabilir.

2. İnternet Sitesi

Türk Ticaret Kanununun “Elektronik İşlemler ve Bilgi Toplum Hizmetleri” bölümünde İnternet sitesi kenar başlığı altında yer alan 1524. maddede dijital şirketler için iki temel konu bulunmaktadır:

  • Tüm sermaye şirketlerinin bir İnternet sitesine sahip olması ve bu sayede bilgi toplumuna dönüşüm, e-ticaretin yaygınlaşması ve ülke olarak bilgi ekonomisinden olabildiğince büyük pay elde etmek
  • Şeffaflık ilkesine tüm Türk şirketlerinin uymasının sağlanması.

3. Güvenli Elektronik İmza ve Zaman Damgası
Artık güvenli elektronik imza sadece şahıslar tarafından değil, kurumlar tarafından da kullanılabilmektedir. Zaman damgası ise, gerçekleştirilen bir imzalama işleminin ne zaman yapıldığının kanunen kanıtlanmasını sağlamaktadır.

4. Elektronik Ortamda Kurullar
Anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, görüş açıklama ve oy verme, borsaya kote edilmiş şirketlerde zorunlu hale gelecektir.

5. Elektronik Ticaret Sicili MERSİS

Tüm Türk vatandaşlarının kaydını tutan (TC Kimlik No) MERNİS’e benzer şekilde artık tüm Türk tüzel kişiliklerinin de (şirketler, vb) resmi bir kaydı tutulacaktır. Bu sistemin adı MERSİS’tir.

6. Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması
Türk Ticaret Kanunun 64. maddesinin 2. fıkrasında, tacirlerin, işletmeleriyle ilgili olarak gönderilmiş her türlü belgenin fotokopi, karbon kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını yazılı, görsel veya elektronik ortamda tutmakla yükümlü olduğu ifade edilmektedir.

7. Elektronik Fatura
Türk Ticaret Kanununun 21. maddesinde usul ve esaslarının anlatıldığı faturanın,1525. maddesinin 2. fıkrasında tarafların açıkça anlaşmak kaydıyla elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile düzenlenebileceği ve kayıtlı e-posta sistemi üzerinden karşı tarafa yollanabileceği belirtilmektedir.

8. e-Arşivleme
Dijital şirketin unsurlarından biri de elektronik ortamda oluşturduğu tüm verileri, yasaların veya şirket politikasının öngördüğü siteler zarfında arşivleme gerekliliğidir.